Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en Welzijn

In 2015 komen er veel nieuwe verantwoordelijkheden op de gemeente af. De overheveling van de taken op het terrein van de langdurige zorg, de jeugdzorg en verantwoordelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vormen een grote uitdaging. Het biedt echter ook kansen om de zorg beter te maken door meer maatwerk, minder bureaucratie en het zo dicht mogelijk bij de burger organiseren van de ondersteuning.
D66 is dan ook op hoofdlijnen voorstander van deze decentralisaties. Het kabinet heeft besloten dat de overheveling gepaard gaat met fikse kortingen ten opzichte van het huidige budget. D66 realiseert zich dat het gaat om dienstverlening aan kwetsbare groepen en zal dan ook steeds voor ogen houden wat de plannen betekenen voor deze mensen. De gesprekken over de benodigde ondersteuning moeten worden aangegaan met de zorgvrager en zijn directe omgeving. De gesprekken zullen moeten worden gevoerd door een professionele zorgcoördinator die met een brede blik het geheel van zorgbehoefte en aanbod kan overzien. Hierdoor kan de gemeente maatwerk leveren.

Langdurige zorg.
In de langdurige zorg vindt een paradigma shift plaats komende jaren, de zorg moet dicht bij de burger georganiseerd worden en het netwerk zal daar waar mogelijk meer dan in het heden betroken worden bij de zorgverlening. D66 staat voor een wijkgerichte aanpak en het benutten van de kracht van de burger. Daar waar professionele ondersteuning nodig is zal deze georganiseerd worden door een onafhankelijke organisatie/ onderneming bestaande uit een netwerk van professionals welke aan de gemeente zijnde de regie voerder verantwoording aflegt. Dit vraagt innovatief denken gericht op efficiëntie, legitimatie en betrokkenheid in bedrijfsvoering.

Jeugdzorg.
Naast transitie vindt D66 vooral ook transformatie van de jeugdzorg van belang.
De overheveling van de taken naar de gemeente moet leiden naar een situatie waarin sprake is van één plan met één regisseur. Het kind moet hierin centraal staan en de zorg kan in de eigen omgeving worden georganiseerd zodat het eenvoudiger wordt een verbinding tussen school en werk tot stand te brengen.

Jeugdzorg moet zich richten op de eigen kracht van gezinnen en daar waar nodig moeten deze gezinnen (tijdelijk) ondersteund worden door professionals. D66 richt zich in de transformatie van de jeugdzorg specifiek op de taak van preventie. Professionals, ouders en het kind kunnen in een wederkerige relatie beter preventief te werk gaan dan ambtenaren.

Participatie.
Waar de afstand tot betaald werk nog te groot is, wordt een ieder de mogelijkheid geboden om te participeren, gebruik makend van ieders kracht en mogelijkheden. Waar onnodige belemmeringen liggen moeten die worden beslecht. D66 wil daarom aandacht voor het creëren van kansen.

“Niet loslaten maar anders vasthouden”.