Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Jeugd en Onderwijs

Hoogezand-Sappemeer kent in vergelijking met het landelijk gemiddelde een bevolking met een gemiddeld laag inkomen en opleidingsniveau. Kenmerkend voor een klein industrieel stedelijk gebied.
Binnen onze gemeente is er altijd veel aandacht geweest voor jeugd en onderwijs. In het algemeen kunnen we ook stellen dat de voorzieningen als het onderwijs, sport en vrije tijd voor de jeugd en het onderwijs op een goed niveau presteren. Voor een klein deel van onze medeburgers zijn de problemen echter onverminderd hoog. Net als in de rest van Nederland doet 80% van de jongeren het prima. Bij 20% loopt het niet, en is veel ondersteuning georganiseerd.

Jeugdzorg, dichtbij en tijdig.
Die ondersteuning vindt nu nog verdeeld plaats. Van lichte ondersteuning door de gemeente of vanuit het onderwijs tot zwaardere hulpverlening vanuit de provincie of het rijk. Met de decentralisatie van de regie over de jeugdzorg naar de gemeente doet zich de mogelijkheid voor om de problemen binnen de gezinnen integraal te organiseren. Die hulp gaat dan niet alleen naar de jongeren maar ook richting het gezin, het onderwijs en de directe omgeving (wijkvereniging, sportvereniging etc). Op deze wijze wordt de huidige inzet beter gecoördineerd ingezet.
Goede georganiseerde hulpverlening is echter niet toereikend. Het opvoeden en opgroeien van kinderen is niet een geïsoleerde activiteit binnen een gezin, maar een samenspel tussen gezin, familie, buurt, school en verenigingsleven. Het streven van de gemeente zal er dan ook op gericht zijn om die samenhang te bevorderen om zaken als huiselijk geweld, schoolverzuim en pestgedrag terug te dringen.

Gezonde gemeente.
Ondanks de ruime vrijetijdsvoorzieningen zien wij het aantal jongeren met overgewicht toenemen. In het onderwijs en daarbuiten wordt veel aandacht besteed aan het belang en plezier in sport en bewegen. Een volgende stap is een programma dat bijdraagt tot een bewuste lifestyle. Wanneer de omgeving echter niet mee verandert is de kans op succes vaak beperkt. Daarom wil D66 dat de gemeente met scholen, ouders, sportverenigingen en wijkorganisaties een convenant sluit waardoor partijen zich actief gaan inspannen om een gezondere omgeving te bevorderen voor onze jeugd.

Leerplicht.
Inzet op vroegtijdig onderkennen van schoolverzuim blijft een hoofdprioriteit voor de gemeente. Enerzijds omdat aangetoond is dat verzuim een eerste indicatie kan zijn van meervoudige problemen bij kinderen of binnen een gezin. Zo kan op tijd worden bijgesprongen en erger voorkomen. Bij de oudere jongeren is het van belang ze op tijd naar school of naar werk te begeleiden. Hoe langer een jongere verwijderd is van school of werk hoe lastiger is de latere aansluiting te vinden. Het is daarbij wel van belang aandacht te hebben voor een goed aanbod in het onderwijs of een tijdelijke voorziening zodat jongeren ook zinvol werken aan hun verdere ontplooiing.

Voorschool.
Op dit moment kent onze gemeente reeds een ruim aanbod in kinderopvang en peuterscholen. Hiervan wordt een gedeelte gesubsidieerd voor kinderen in een achterstandssituatie waarbij het van belang is om met name taalachterstand te voorkomen. Samen met de aanbieders zijn er afspraken gemaakt over de kwaliteit en over de aansluiting tot de basisscholen. Wij zien dit als een waardevol aanbod. Op dit moment staat de bestaande capaciteit door de vraag onder druk en lopen de wachtlijsten op. D66 vindt het noodzakelijk dat het aanbod daarom wordt uitgebreid.

Schoolhuisvesting.
Met de bouw van de nieuwe kindcentra in de Vosholen en in Woldwijck, de recent gerealiseerde nieuwbouw van het Heidemeer en de uitbreiding van de Van Heemskerckschool is de kwaliteit van een groot gedeelte van onze schoolgebouwen op orde. D66 is voor instandhouding van kleine scholen. Maar hiervoor is het wel nodig dat er, meer dan voorheen, samenwerking gezocht moet worden tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs. Kleine scholen in het buitengebied kunnen alleen blijven bestaan indien zij voldoende gedragen worden door de eigen buurt en kwaliteit kunnen leveren. Samenwerking met plaatselijke kinderopvang en buurtverenigingen moet de mogelijkheid bieden om het schoolaanbod overeind te houden.

Jongerenwerk.
Het jongerenwerk in Hoogezand-Sappemeer heeft in de afgelopen jaren een belangrijke verandering meegemaakt. Met meer focus op effectief jongerenwerk is de jongerenoverlast in de wijken succesvol teruggedrongen en worden steeds meer jongeren tijdig doorgeleid naar werk of school. Ook begeleidt en organiseert het jongerenwerk voor jongeren activiteiten op het gebied van alcohol-, drugs- en sekseducatie. Hiermee vormt het jongerenwerk aantoonbaar een belangrijke schakel tussen risicojongeren, politie en onderwijs.

ICT in het onderwijs.
Goed gebruik van pad/tablet en daarbij behorende ICT omgeving en leermethoden bieden de leerkracht meer mogelijkheden om individueel leeraanbod te realiseren. Binnen de huidige schoolbekostiging is dit voor het basisonderwijs niet financierbaar. Gemeente en schoolbesturen moeten met elkaar in gesprek hoe in onze gemeente, van uit een gezamenlijke financiering, wordt gewerkt aan de uitvoering.

“Gelijke kansen op werk en zelfontplooiing vereist kennis en vaardigheden, daarom moet goed onderwijs voor ieder kind op dezelfde wijze toegankelijk zijn”.