Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 februari 2017

Stand van zaken Duurzaamheid

Op verzoek van de fractie van D66 is duurzaamheid opnieuw geagendeerd in de opiniërende raad van Hoogezand-Sappemeer op 13 februari 2017. Hierbij mijn bijdrage inclusief links naar de bronnen.

Beste mede-raadsleden, college, inwoners van Hoogezand-Sappemeer,

Ik maak mij ernstig zorgen over de duurzaamheid van onze gemeente. Ja, ik weet dat duurzaamheid inmiddels een containerbegrip is geworden, maar het verwijst naar de houdbaarheid van ons ecosysteem waarbij alles met elkaar verbonden is. Het gaat om de toekomst van de aarde en specifiek onze leefomgeving voor ons en onze kinderen. De vraag is niet of we iets moeten doen maar waar je moet of kunt beginnen.

SDG’s

Er zijn in september 2015 door de Verenigde Naties 17 mondiale Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld met een agenda tot 2030. Deze doelen hebben deels een overlap met bestaande Nationale duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 zoals Ambitie 2020 en MVO-Nederland voor ondernemers waarbij de rijksoverheden maar ook lagere overheden een voorbeeld zijn door o.a. duurzaam in te kopen.

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s)

[SDG Nederland | Global Goals for Sustainable Development – Wat lokale overheden moeten weten (pdf) | Governance monitor duurzame gemeenten 2016 – Bestuurlijke duurzaamheidsambities en hun uitvoering door 390 gemeenten in Nederland Monitor (pdf) | Meten van SDG’s door CBS]

Klimaatakkoord

Naast de SDG’s en de duurzaamheidsagenda’s is er ook een klimaatakkoord afgesloten in Parijs in december 2015 wat stelt dat de aarde nog maximaal 2 graden mag opwarmen met als doelstelling dat uiterlijk in 2050 alle energie 100% duurzaam wordt opgewekt zonder fossiele brandstoffen. Tussendoelen voor 2023 zijn 25% en 2030 minimaal 50% duurzame energie en minder C02 (ten opzichte van 1990).

De SDG’s en het Klimaatakkoord worden nergens genoemd in de raadsbrief RB40 september 2016 over de voorgang van duurzaamheid.

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex

Nu de huidige situatie in Hoogezand-Sappemeer. Volgens de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDindex.NL) scoort onze gemeente al meerdere jaren zeer slecht ten opzichte van de andere 390 gemeenten in NL: een 3,5 bij de laatste 15 van Nederland. Dit is voor alle 3 dimensies: Mens en maatschappij, Milieu en Energie en Economie. Economie scoort het slechtst: 2,3 met name door de werkloosheid en slechte werkgelegenheid).

Indicator scores Hoogezand-Sappemeer 2016 – GDindex.nl

In de D66 motie Duurzaamheid HS van 4 juli 2016 werd o.a. gevraagd minimale doelstellingen (of richtingen) te formuleren en meer zichtbaar bezig te zijn met duurzaamheid en onderzoek te doen naar mogelijkheid van hergebruik (re-use ipv recycling (=downcycling/vernietiging tot grondstof) van materialen bij het Afval Aanbreng Punt (AAP) om de lokale en regionale circulaire economie te bevorderen. Dit is niet gebeurd.

Uitvoering motie en duurzaamheidsbeleid

Er wordt door de gemeente HS wel deelgenomen aan het Koploperproject Groningen en er is nu een Duurzame Vonk van HS waar overigens geen doelen of doelstellingen bij zijn geformuleerd. en de vraag: Wat is duurzaamheid?  is weinig concreet. Een verwijzing naar de SDG’s en het klimaatakkoord ontbreekt. De specifieke uitdagingen voor Hoogezand-Sappemeer en Midden-Groningen op het gebied van Economie (werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid) en Mens en Maatschappij (minima, sociale zekerheid en gezondheid) worden niet genoemd. Het doel van deze prijs (het actief stimuleren en ophalen van duurzame ideeën bij bedrijven en inwoners) wordt daarmee wel erg vrijblijvend. De motie Duurzaamheid HS is dus slechts gedeeltelijk uitgevoerd en er lijkt sprake van minimale inspanning. Ik maak me persoonlijk zorgen over het lage ambitieniveau van onze gemeente gezien de feitelijke gegevens (zie: GDindex.NL en Waarstaatjegemeente.nl) waarin we op duurzaamheid maar ook veel andere terreinen slecht scoren. Ik constateer dat slechte scores (van duurzaamheid kpi’s) tot nu toe geen aanleiding zijn om lopend beleid aan te passen of aan te scherpen en uit het feit dat de SDG’s en het klimaatakkoord in de gemeentelijke beleidsstukken nog nergens genoemd worden concludeer ik dat er op dit moment nog geen aansluiting is bij het landelijk duurzaamheids beleid.

In het Kompas voor Midden-Groningen staat (p.19): Doel is om de afhankelijkheid van fossiele energie te verkleinen. De nieuwe gemeente kan het symbool van duurzaamheid worden.
Hoe denkt de gemeente dit te bereiken met de huidige inspanning?

Deel jij mijn zorgen? En wat zouden volgens jou de aandachtspunten / speerpunten van duurzaamheid moeten zijn?

Toine Fennis.