Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 juli 2016

HS binnenkort zichtbaar Duurzamer

De fractie van D66 HS heeft op 4 juli jl. een breedgedragen motie Duurzaamheid HS ingediend (mede ondertekend door VVD, CU, CDA en SP) wat ervoor moet zorgen dat de gemeente kwalitatieve en meetbare doelstellingen formuleert op het gebied van duurzaamheid, de gemeente een duurzaamheidsprijs in gaat voeren, de gemeente een zichtbare voorbeeldrol vervult naar inwoners door zelf mee te doen aan het Koploperproject Groningen, en de gemeente onderzoek gaat doen naar hergebruik van afval (zoals hout, metaal en E-waste) van het AAP (Afval Aanbreng Punt).

Het kompas duurzaamheid
Begin 2016 stelde de fractie van D66 op basis van de duurzaamheidscijfers van de GDindex.nl vast dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer al enkele jaren op de meeste punten ruim beneden het landelijk gemiddelde scoort.

Bij de raadsvergaderingen heeft D66 vragen gesteld over de slechte score op de gdindex en de definitie en doelstellingen van het actieplan duurzaamheid uit 2014, er is samen met VVD een gesprek gevoerd met twee beleidsmedewerkers duurzaamheid waaruit bleek dat er geen actief beleid werd gevoerd op duurzaamheid maar dat er middels een duurzaamheidsparagraaf (verwijzend naar de Tripple Bottom Line (TBL): People, Planet, en Profit waarmee in beleidsstukken (zonder nadere doelstellingen) invulling wordt gegeven aan duurzaamheid.

De fractie van D66 HS heeft eerder dit jaar ook deelgenomen aan de de informatieavond over duurzaamheid waar de focus van de gemeente vooral leek te liggen op de energietransitie en het experimenteel kleinschalig warmtenet en de voorbeeldrol van de gemeente niet zichtbaar leek te zijn. Toen in de voorjaarsbrief en jaarstukken 2015 opnieuw bleek dat het ophalen van kansrijke ideeën van inwoners en ondernemers opnieuw vertraagd was, werd duidelijk dat het thema duurzaamheid wel een extra boost kan gebruiken, zeker gezien het eind 2015 vastgestelde klimaatakkoord in Parijs wat landen verplicht inspanningen te doen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan (maximaal 1,5 graad tot 2050) en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (die de millenniumdoelen vervangen).

D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving. 
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.

GDindex 2015 Hoogezand-Sappemeer

Bron: GDindex.nl

In de motie Duurzaamheid HS wordt als informatiebron verwezen naar het spinnenweb van de GDindex, en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN waar ook Nederland zich aan heeft gecommitteerd.

 

SDG: UN - 17 sustainable development goals

Bron: sustainabledevelopment.un.org