Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 maart 2014

Opbrengsten Pop-Up store Kerkstraat!

De Pop-Up store was zeker een succes te noemen. De ongeveer 30 bezoekers die we in de drie dagen hebben mogen begroeten brachten in totaal bijna 25 concrete verbeterpunten in, waarvan we de verkeerspunten na combinatie hebben verwerkt in een redelijk concreet plan.

 

 

De volgende punten werden aangegeven:

 • Doorgaand vrachtverkeer over Hoofdstraat-Noorderstraat
 • Verwachte toename vrachtvervoer W-O
 • Verkeersdruk kruispunt de Dam
 • Wachttijden afrit A7 en Kerkstraat na brugopening
 • Afslag kerkstraat-oude rijksweg (rotonde)
 • Afslaand verkeer Barentzstraat blokkeert inrijdend verkeer
 • Veel verkeer in Kerkstraat met andere bestemming (A7, Sappemeer, Veendam)
 • Ontbreken “stadspoort”
 • Verpaupering rond oude postkantoor Kerkstraat
 • Onveilige oversteek De Dreven
 • Fietsoversteek zuidkant Kerkstraat
 • Ontbreken ringwegfunctie
 • Inzet navigatiesystemen in verkeerregulering
 • Ontsluiting oostzijde Sappemeer, aansluiting A7

In de gesprekken zijn we zeer opbouwend in gesprek geweest met de bezoekers, en hebben ons niet laten leiden door beperkingen, maar hebben de kwaliteit en de wensen voorop gesteld.

Gelukkig werd goed begrepen dat, vooral uit financieel oogpunt niet alles direkt aan te  passen is.

Wel werd opnieuw de behoefte aangegeven, dat een langdurige visie neergelegd moet worden, die breed gedragen moet worden. Afmaken en aan elkaar koppelen wat er is.

In de uitwerking zijn we heel pragmatisch begonnen, en hebben de zo ontstane veranderingen later weer op elkaar afgestemd.

 

–        Klinker doortrekken Na jarenlang soebatten heeft dit nu absoluut prioriteit. De weg vergroot de veiligheid in de Vosholen, en versterkt de bereikbaarheid van Sappemeer.  ontsluitingsweg Vosholen (kindcentrum) zsm aanpakken. We beseffen ons, dat de aanleg van de onsluitingsweg pas kan worden afgewerkt, als het bouwverkeer daar voldoende is afgenomen.

–        “bypass” Heveapad: Door en het Heveapad te asfalteren (met aanpassingen), wordt de logische rijstroom omgelegd. Dit ontlast het kruispunt, en verbetert het aangezicht van de ingang van de Kerkstraat. Het aantal afslag mogelijkheden wordt teruggebracht. Hierdoor kan het aantal voorsorteervakken op de Hoofdstraat  worden aangepast.

–        SharedSpace Kerkstraat: Door het deel van de Kerkstraat tussen Heveapad en Hoofdstraat een “Shared-Space” uiterlijk te geven (denk aan Winkelstraat Sappemeer), krijgt de ingang een vriendelijk uiterlijk. Aanliggende bedrijven dienen soepel te worden gefaciliteerd om hun panden een passende invulling te geven.

–        Amerikabrug afsluiten voor vrachtverkeer: Door de brug in beide richtingen af te sluiten voor vrachtwagens, verdringen we naar verwachting 100 -150 vrachtbewegingen per dag uit Oost-West as. Vrachtwagens dienen gebruik te maken van de Zwedenbrug, die er uiteindelijk voor veel geld juist voor is neergelegd. Eska vervoerders kunnen via snelweg en de Noordbroeksestraat omrijden naar Sappemeer. (ontheffingsmogelijkheden bv CoopsNieborg!)

–        Een deel van de Noorderstraat eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens. Bevoorrading van Sappemeer via oost zijde. Hiervoor  zal de ontsluiting van de Noordbroeksestraat verbeterd moeten worden. Hiervoor vragen we steun bij de provincie (compensatiegelden)

–        Om dit te stimuleren zullen we de Noorderstraat tussen Violenstraat en Klinker eenzijdig (W-O) afsluiten voor vrachtverkeer. Kleefsman en van der Veen blijft bevoorraadbaar via de ventweg, op Klinker is linksaf verplicht. Alle vrachtvervoer vanaf de Klinker loopt dus via Oostkant. (Door eenrichtingfunctie blijft afrijdend verkeer via Kerkstraat naar A7 mogelijk)

–        Ontmoedigen rijroute K.A.Weg-Kerkstraat: Om de ringwegfunctie van de Abr.Kuipersingel en de Woldweg te benadrukken, worden richtingborden geplaatst, en krijgt ook het zuidelijk deel van de Kerkstraat een rode bestrating. Accentuering fietsoversteek. 30km zone doortrekken over hele Kerkstraat. De afslag Kerkstraat vanaf K.A.Weg wordt door bocht aanpassing onmogelijk gemaakt, inrijden vanuit Abr.Kuipersingel blijft wel mogelijk. Wie echt de Kerkstraat door moet, maakt dus gebruik van de rotonde. Doel: doorgaand verkeer A7 via Woldweg, naar Sappemeer via Vosholen. (bewegwijzeren!)

–        Oversteek de Dreven: Om de oversteek naar het centrum te verbeteren, wordt ook deze geaccentueerd. Abr. Kuipersingel 30 km-zone tot afslag Gorecht Oost.

–        Aanpak zuidelijke rotonde A7: De rotonde functie wordt vervangen.  De bovenkant van de rotonde wordt afgesloten, waardoor linksaf richting Westerbroek niet meer mogelijk is. (Voor Westerbroek vanuit Hoogezand wordt verwezen naar de Zwedenbrug c.q. Martenshoek.) De afrit A7 krijgt de eerste prioriteit. Provinciale weg vanuit Slochteren wordt voorrangverlenend.     Doel: Versnelde leegloop A7  vanuit Groningen, Kerkstraat kan sneller oprijden door verminderd verkeer Slochteren-Winschoten zolang de A7 “leegloopt”.

–        Beter gebruik moderne middelen:  Navigatiesystemen inzetten voor verkeersverloop.

 

Op dit moment zijn we op zoek naar een tekenaar, die ons vrijwillig zou kunnen helpen met de visualisatie van bovenstaand geheel. Wilt u helpen? Laat het ons weten!

Wat verder ter tafel kwam:

 • Inzet toeristenbelasting voor bestrijding van blauwalg Meerwijck:  Om de jaarlijks terugkomende blauwalg te bestrijden is bewegend water nodig. Een grote fontein zou hierin een prima rol kunnen spelen. Tevens zeer decoratief en ’s avonds evt te versterken met lichtorgel.
 • Verloedering Gorecht park: Veel mensen geven dit aan als vergeten groen. Hoewel er veel aandacht besteed wordt aan het park (Dag van het Park) neemt de natuurkwaliteit zienderogen af. D66 pleit voor oprichting van “Vrienden van het Gorechtpark”; tuinliefhebbers die onder toezicht hier hun hobby kunnen bedrijven.

We willen alle inbrengers nogmaals heel hartelijk danken voor hun inbreng en verheugen ons op nadere samenwerking, nu en in de nieuwe raadsperiode!