Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 januari 2014

Onze speerpunten 2014 – 2018

  • Actieve woon- en leefgebieden
  • Zorg organiseren in de eigen woonomgeving
  • Bevorderen lokaal ondernemerschap
  • Versterken onderwijs, bij- en nascholing
  • Regie in bouwen en wonen

Actieve woon- en leefgebieden

Burgers identificeren zich in de eerste plaats niet met de gemeente waarin ze wonen. Wel met hun dorp, wijk of streek. Daarom kiezen wij naast bestuurlijke opschaling, ook gelijktijdig voor meer zeggenschap voor burgers binnen de eigen buurt. De gemeente zal zorg en ondersteuning in die directe nabijheid aanbieden. Ook krijgen de wijken en dorpen een ruimer budget om zelf in te kunnen zetten voor welzijnsbevordering. De gemeente faciliteert, de wijk bepaalt.

Zorg op lokaal niveau organiseren

Vanaf 2015 krijgt de gemeente een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van de Jeugdzorg, de AWBZ zorg en de Arbeidsparticipatie. Een opdracht die alleen gerealiseerd kan worden als dit op andere wijze wordt georganiseerd en met meer eigen verantwoordelijkheid voor de eigen burgers. Aanbod van zorg tijdig en dicht in de buurt georganiseerd. Afgestemd op de werkelijke behoefte van de zorgvrager en aanvullend op wat burgers zelf kunnen bijdragen

Bevorderen lokaal ondernemerschap

De moderne economie kan niet zonder innoverende ondernemers, ondernemende medewerkers en zelfstandige vakmensen (freelancers). Groei van de bedrijvigheid zorgt voor dynamiek en vernieuwing. Groei zorgt voor nieuwe banen. D66 streeft naar een open arbeidsmarkt waarin mensen zich blijven ontwikkelen. Een arbeidsmarkt waarin werkgevers en opdrachtgevers ruimte bieden voor om- en bijscholing. Een arbeidsmarkt die met z’n tijd meegaat en werk biedt aan iedereen, zodat we allemaal in staat zijn om de verantwoordelijkheid voor het eigen leven in te vullen.

D66 wil werken aan verduurzaming van de economie. Niet door de gemeentelijke lasten te verhogen, maar door te kijken wat slimmer en tegen lagere kosten kan. Niet door gesubsidieerde banen te creëren, maar door te werken aan een gemeente waarin ondernemerschap op alle terreinen bloeit.

Versterken Onderwijs

In onze gemeente is de kwaliteit van het onderwijs, basisonderwijs en voortgezet onderwijs, op een goed niveau. Maar er blijft wel zorg over een aantal ontwikkelingen. Het aantal kinderen dat met een achterstand in zijn/haar ontwikkeling begint aan het onderwijs is nog te hoog. Vroegschoolse educatie wordt nu al aangeboden, maar is niet toereikend. D66 kiest voor meer plaatsen in de peuterspeelzalen. Voor het voortgezet onderwijs ligt het aantal vroegtijdige schoolverlaters nog steeds te hoog. Ondanks dat dit aantal fors is gedaald, missen nog te veel leerlingen de aansluiting van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs. Daarom moeten er heldere afspraken gemaakt worden met de mbo-opleidingen en meer ondersteuning komen richting risicojongeren.

Regie in Bouwen en Wonen

D66 vindt dat de gemeente meer initiatief moet nemen in het realiseren van een goede ontsluiting van de Vosholen. Ondanks dat primair de verantwoordelijkheid ligt bij de bouwcombinatie moet de gemeente nu handelen door de regie over te nemen om een verbinding tussen de Klinkertunnel en de Vosholen te realiseren. Op termijn verdient de gemeente via leges en onroerende zaakbelasting haar investering terug. Ook de eigen bouwlokatie IJsbaan moet versneld in ontwikkeling worden gebracht. D66 stelt voor om de bouwgrond in erfpacht te geven om daarmee met name starters op de woningmarkt te faciliteren.